Algemene Voorwaarden

Welding Academy
KvK-nummer: 60177713
E-mail: contact@weldingacademy.online

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1.1  Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven van Welding Academy.
  1.2  Bedenktijd: termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van het ontbindingsrecht.
  1.3  Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  1.4  Diensten: de diensten die door Welding Academy geleverd worden.
  1.5  Lidmaatschap: het abonnement dat toegang geeft tot bepaalde inhoud, producten en diensten op de Website. 
  1.6  Meester: een professional of expert die kennis deelt met personen die een Lidmaatschap zijn aangegaan;
  1.7  Ondernemer: opdrachtgever die een rechtspersoon of natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf is.
  1.8  Ontbindingsrecht: recht van een consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van een overeenkomst op afstand.
  1.9  Opdrachtgever: Ondernemer of Consument die deze algemene voorwaarden aanvaardt en de wederpartij is van Welding Academy.
  1.10 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Welding Academy en Opdrachtgever
  1.11 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen Welding Academy en Opdrachtgever, wanneer die op afstand tot stand is gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
  1.12 Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
  1.13 Website: www.weldingacademy.online
  1.14 Welding Academy: gebruiker van deze algemene voorwaarden en Opdrachtnemer
 1. Toepassing
  2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Welding Academy en Opdrachtgever.
  2.2  Als een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling danwel nietig is of vernietigd wordt, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Partijen zullen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in lijn ligt met het doel van de vernietigde of nietige bepaling. 
 1. Aanbod Lidmaatschap
  3.1  Welding Academy biedt via de Website verschillende Lidmaatschappen aan.  
  3.2  Er bestaan verschillende niveaus van Lidmaatschappen, met elk een eigen tarief en daarbij behorende toegang tot een bepaald gedeelte of het geheel van de inhoud van de Website.
  3.3  Op een aanbod dient Opdrachtgever expliciet akkoord te geven, door deze schriftelijk te bevestigen.
  3.4  Welding Academy en Opdrachtgever komen gezamenlijk de prijs en het lidmaatschap overeen. Hiervan stuurt Welding Academy aan Opdrachtgever een bevestiging per e-mail.
  3.5  Opdrachtgever kan tussentijds diens Lidmaatschap ‘upgraden’, naar een Lidmaatschap waarin weer informatie en diensten worden geboden. Opdrachtgever dient in dat geval het verschil in prijs voor de duur van het Lidmaatschap bij te betalen aan Welding Academy.
  3.6  In geval dat Opdrachtgever een aankoop doet via de Website, bevestigt Opdrachtnemer onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat deze bevestiging is verzonden kan Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
  3.7  Wanneer Opdrachtgever niet expliciet akkoord gaat met het aanbod, maar wel instemt met de uitvoering van de werkzaamheden, althans de indruk van instemming wekt, wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
  3.8  Welding Academy behoudt het recht voor om uitvoering van de diensten te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor Welding Academy onaanvaardbaar maakt om de diensten uit te voeren.
  3.9  Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Welding Academy. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als Partijen daarmee gezamenlijk schriftelijk instemmen. Welding Academy kan in dat geval de vergoeding voor de diensten aanpassen.
  3.10 Lidmaatschappen worden niet automatisch verlengd. 
 1. Uitvoering opdracht en inhoud Lidmaatschap
  4.1  Welding Academy spant zich in om haar werkzaamheden zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren. Daarbij zal Welding Academy de belangen van Opdrachtgever naar beste weten behartigen en zal Welding Academy handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.
  4.2  Het Lidmaatschap en de online learning community zijn ontworpen naar aanleiding van de kennis en ervaring van Welding Academy en de Meesters . Met de Diensten en het Lidmaatschap wil Welding Academy informeren, leden nieuwe vaardigheden aanleren en een community bieden, zodat Opdrachtgever kan professionaliseren.
  4.3  Welding Academy geeft geen garantie op de juistheid van de informatie, bovendien kunnen over bepaalde onderwerpen meerdere meningen bestaan, waarbij niet slechts één juiste mening bestaat. Wanneer Opdrachtgever een fout ontdekt of dit denkt te ontdekken, stelt Welding Academy het op prijs wanneer daar melding van wordt gemaakt, zodat Welding Academy deze melding kan onderzoeken en waar nodig de fout kan herstellen.
  4.4  Welding Academy biedt met haar Diensten, Lidmaatschap en community, geen garantie op enige voortgang of verbetering van kennis en/of kunde van Opdrachtgever, noch biedt Welding Academy enige garantie op resultaat. Resultaten zijn mede afhankelijk van de omstandigheden waarin Opdrachtgever zich bevindt en de inspanningen die Opdrachtgever investeert.
  4.5  Ongeacht de door Welding Academy gegeven informatie, moet een Opdrachtgever altijd alle omstandigheden meewegen in de beslissing bepaalde handelingen op een bepaalde wijze uit te voeren. Opdrachtgever dient altijd diens eigen veiligheid voorop te stellen. De omstandigheden van een specifieke situatie kunnen op deze veiligheid van invloed zijn, waardoor een andere werkwijze of methode toegepast dient te worden dan waarover Welding Academy informatie heeft verstrekt. 
 1. Inschrijving en account Lidmaatschap
  5.1  Opdrachtgever kan zich via de Website inschrijven voor het Lidmaatschap en via de Website de betaling te verrichten ten behoeve van het Lidmaatschap.
  5.2  Een inschrijving is persoonlijk. Toegang tot het Lidmaatschap, de inhoud ervan, de online community, alsmede accountgegevens of inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.
  5.3  Bij een vermoeden van het delen van accountgegevens of toegang tot het Lidmaatschap met derden, wordt de toegang tot het Lidmaatschap voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Welding Academy aan Opdrachtgever enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
  5.4  Na het moment van inschrijving heeft de Consument nog 14 dagen bedenktijd om gebruik te maken van het ontbindingsrecht. Consumenten hebben het recht om een overeenkomst op afstand zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen deze bedenktijd.
  5.5  Wanneer de Consument gebruik wil maken van zijn ontbindingsrecht, moet de Consument dit binnen de bedenktijd aan Welding Academy schriftelijk melden. Welding Academy zal onverwijld een bevestiging van het verzoek sturen.
  5.6  Na ontbinding vergoedt Welding Academy de van Consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding. Het door de Consument te ontvangen bedrag is afhankelijk van het moment van ontbinding en hoeverre de Consument al heeft deel kunnen nemen aan het Lidmaatschap.
  5.7  Na deze bedenktijd is het niet meer mogelijk om de inschrijving te annuleren. Tussentijdse opzegging of ontbinding is niet mogelijk.
  5.8  Wanneer een Consument meer dan tweemaal binnen twaalf aaneengesloten maanden gebruik heeft gemaakt van het ontbindingsrecht, zoals hierboven omschreven, mag Welding Academy een volgende inschrijving weigeren.
  5.9  Voor Ondernemers geldt de hierboven beschreven bedenktermijn en ontbindingsrecht niet.
  5.10 Opdrachtgever dient de persoonlijke gegevens, waaronder e-mailadres correct te vermelden bij inschrijving. Het e-mailadres dient actueel gehouden te worden. Het is niet toegestaan aliassen te gebruiken of andere gegevens die de werkelijkheid niet weergeven.
  5.11 Welding Academy heeft geen toegang tot het door Opdrachtgever gekozen wachtwoord. Indien Opdrachtgever het wachtwoord is vergeten of wil wijzigen kan Opdrachtgever dit via de Website doen. 
 1. Toegang tot Lidmaatschap
  6.1  Het Lidmaatschap en de Online community zijn bereikbaar via de Website en worden aldus via de Website geleverd.
  6.2  Opdrachtgever dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van het Lidmaatschap.
  6.3  De toegang tot het Lidmaatschap is persoonlijk en mag niet gedeeld worden met derden.
  6.4  De digitale inhoud is online in te zien en te bekijken, maar mag niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. De digitale inhoud mag niet, op welke manier dan ook, gedeeld worden met derden.
  6.5  Infographics die mede bedoeld zijn om te kunnen printen, mogen wel in openbare ruimtes opgehangen worden, zodat deze ook zichtbaar is voor derden.
  6.6  In geen enkel geval mag enige inhoud die door Welding Academy verstrekt is voor commerciële doeleinden, althans tegen betaling of voor eigen marketingdoeleinden, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden.
  6.7  Welding Academy kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor korte periodes niet beschikbaar zijn. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding bij downtime van de Website of het Lidmaatschap, wanneer deze downtime binnen redelijke proporties blijft. In het geval er sprake is van downtime van het Lidmaatschap of de Website, zal Welding Academy alles in het werk stellen, maar niet garanderen, dat het Lidmaatschap binnen 48 uur weer bereikbaar is.
  6.8  Opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor de activiteiten die Opdrachtgever uitvoert binnen de lessen en gegeven informatie binnen het Lidmaatschap.
  6.9  Opdrachtgever dient zich te onthouden van elk gebruik van het Lidmaatschap dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Welding Academy of derden.
  6.10 Wanneer het mogelijk is om reacties achter te laten of openbaar te publiceren op de Website, in de online community of anderszins binnen het Lidmaatschap, dient Opdrachtgever zich te onthouden van enige strafbare uiting, zoals beledigende of discriminerende uitlatingen, haatdragende of haatzaaiende uitingen, het gebruik van scheldwoorden of anderszins het onheus bejegenen van anderen. Het staat eenieder vrij diens mening te uiten. Ga respectvol met elkaars mening om. Wanneer Welding Academy van mening is dat een Opdrachtgever zich niet aan deze bepaling houdt, kan Welding Academy Opdrachtgever toegang tot het Lidmaatschap tijdelijk of blijvend ontzeggen, zonder daarvoor enige vergoeding aan Opdrachtgever schuldig te zijn.
  6.11 Als Opdrachtgever in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Welding Academy, dan is Welding Academy gerechtigd de toegang tot het account en de community te ontzeggen, zonder dat Welding Academy enige schadevergoeding verschuldigd is.
  6.12 Welding Academy gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring. De privacyverklaring is te allen tijde te vinden op de Website.
 1. Intellectuele Eigendom
  7.1  Welding Academy is rechthebbende van alle door Welding Academy vervaardigde werken van intellectuele eigendom waaronder maar niet uitsluitend de werken die door Welding Academy aangeleverd worden, of als onderdeel van het Lidmaatschap getoond, toegezonden, of ter download aangeboden worden of anderszins geleverd worden, of die via de Website te zien zijn. Opdrachtgever mag daarom deze werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Welding Academy.
  7.2  Voor zover Welding Academy niet de rechthebbende is van de werken, heeft Welding Academy hiervoor een geldige licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.
  7.3  Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de rechthebbende, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, te respecteren.
  7.4  Alle video’s, e-mails, downloads, schema’s, infographics, modules en/of andere materialen zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden, noch op een andere wijze openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het publiceren of delen op internet van een deel of het geheel van deze materialen. Opdrachtgever is bovendien, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Opdrachtgever de licentie niet overdragen. Uiteraard mag Opdrachtgever voor strikt persoonlijk gebruik de werken downloaden, opslaan en/of printen.
  7.5  Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 
 1. Vergoeding
  8.1  Wanneer tussen Partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Welding Academy (meest) gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Welding Academy een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
  8.2  Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Welding Academy gerechtigd de vergoeding hierop aan te passen en te verhogen.
  8.3  Als aannemelijk is dat Welding Academy hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, mag Welding Academy dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
  8.4  Alle door Welding Academy aan Consument genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
  8.5  Alle door Welding Academy aan Ondernemer genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
 1. Betaling
  9.1  Lidmaatschap en andere Diensten of producten waarvoor Opdrachtgever via de Website inschrijft of aanschaft, dienen direct en via de Website te worden afgerekend, tenzij anders overeengekomen.
  9.2  Voor Diensten of producten die niet via de Website zijn gekocht, zal Welding Academy voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
  9.3  Welding Academy behoudt het recht voor om tussentijdse of deelfacturen uit te brengen wanneer niet is overeengekomen dat het volledige bedrag vooraf in het geheel betaald zal worden. Daarnaast kan Welding Academy van Opdrachtgever verlangen dat een aanbetaling gedaan wordt, waarvoor Welding Academy een aanbetalingsfactuur zal sturen.
  9.4  De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden, het Lidmaatschap, Diensten of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. Opdrachtgever heeft in zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
  9.5  Als Ondernemer niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, is Ondernemer over het nog verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand geldt als een hele maand. Welding Academy is dan ook gerechtigd de door Welding Academy gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €150,-.
 1. Aansprakelijkheid
  10.1  Welding Academy kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
  10.2  De aansprakelijkheid van Welding Academy is tegenover Ondernemer beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Welding Academy voor de Diensten heeft ontvangen.
  10.3  Welding Academy is niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie.
  10.4  Welding Academy is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de Welding Academy is uitgegaan van, door of vanwege door Welding Academy verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
  10.5  Welding Academy is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Opdrachtgever.
  10.6  Welding Academy is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van Ondernemer, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Welding Academy of het al dan niet toepassen van de door Welding Academy beschikbaar gestelde informatie.
  10.7  Welding Academy heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, om  schade ongedaan te maken of te beperken.
  10.8  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Welding Academy of de door haar ingehuurde derden.
 1. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
  11.1  Welding Academy behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  11.2  Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk medegedeeld.
  11.3  Als de Consument een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum. 
 1. Klachten en Geschillen
  12.1  Klachten over de community of geleverde Diensten of producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
  12.2  Klachten over een live contactmoment dienen op de dag zelf gemeld te worden, zodat Welding Academy waar mogelijk de werkzaamheden kan aanpassen.
  12.3  Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
  12.4  Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij Welding Academy zich zal inzetten de best mogelijke oplossing te bereiken. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Welding Academy hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen een oplossing verwacht mag worden.
  12.5  Consument heeft tevens het recht om, indien een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, klachten in te dienen over online aankopen, bij de Geschillencommissie Algemeen of door gebruik te maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 1. Overige
  13.1  Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  13.2  Geschillen met Ondernemers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Oost-Nederland, locatie Arnhem. 

Download een kopie van deze Algemene Voorwaarden

Was je bezoek waardevol?

 Heb je er iets van geleerd of is een vraag die je had beantwoord? Wil je dan overwegen een donatie te doen?
We gebruiken je donatie voor het onderhouden van de website en het toevoegen van nieuwe content.